VPS1D - Vývojová psychologie 1

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání

Okruhy vývojová psychologie

1. Vymezení vývojové psychologie, její cíle a úkoly, aplikační možnosti. Historický přehled, významní představitelé vývojové psychologie.
2. Pojem vývoj, základní formy, faktory a mechanismy vývoje. Zákonitosti a modely vývoje.
3. Metody vývojově psychologických zkoumání
4. Teorie a periodizace vývoje
5. Nové koncepce: life-span a ekosystémové koncepce
6. Plasticita vývoje a resilience
7. Prenatální období a jeho význam pro další vývoj
8. Porod na kontinuu života před a po narození
9. Novorozenecké období
10. Nedonošené a nezralé děti - specifické problémy
11. Kojenecké období
12. Batole - hlavní vývojové trendy
13. Charakteristika předškolního období

Způsob ukončení: zápočet, zkouška formou písemného testu

Požadavky k udělení zápočtu: vypracování korespondenčního úkolu. Bez úkolu schváleného hodnotitelem nemůže student ke zkoušce přistoupit.

Aktuální znění korespondenčního úkolu pro LS 2015:

Volba jednoho ze dvou témat:

  1. Popište hlavní faktory působící v procesu socializace batolete, s důrazem na vztahy v rodině, sociální učení a osvojování norem chování.
  2. Na vybrané normativní (očekávané a věkově vázané) životní události prvních šesti let života (první úsměv, nástup řeči, separační úzkost, sociální hra, vstup do školy apod.) přibližte vzájemnou podmíněnost a provázanost biologických, kognitivních, emočních a sociálních vývojových procesů.

Formální požadavky:

Počet znaků celé práce: min. 11000 – max. 15500 znaků bez mezer, tj. přibližně 3-5 stran řádkováním 1.
Písmo Times New Roman 12; nedávat mezeru mezi odstavci, ale odsadit první řádek v každém odstavci; zarovnat text do bloku.
Počet zdrojů nejméně 5, z toho minimálně 2 zahraniční.
Práce s literaturou podle norem APA 6, viz příloha č. 4 Manuálu pro psaní diplomových prací na webových stránkách katedry:

http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2013/08/Aktualizovany_Manual_pro_psani_diplomovych_praci_2013.pdf

Práce, které nedodrží normy dle APA, či budou kratší než tři strany, budou vráceny k přepracování.

Termín odeslání úkolu: nejpozději 14 dní před termínem zkoušky, na kterou je student zapsán. Práce zasílejte výhradně přes systém EDIS, nikoli na e-mail vyučující. Práce hodnotí asistentka Mgr. Šárka Mošťková. Při hodnocení je kladen důraz na původnost textu a na přesnou práci s literaturou.