ZM2D - Základy metodologie psycholog. výzkumu 2

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání

Seznam témat k souborné zkoušce ze ZM1 a ZM2[editovat]

Okruh ZM1:[editovat]

1) Metodologie a věda, cíle vědeckého zkoumání, fáze výzkumu.
2) Modelování ve vědě, operacionalizace.
3) Proměnné – typy proměnných (závislá a nezávislá, žádoucí a nežádoucí a další dělení).
4) Škály měření dle Stevense včetně kritiky tohoto přístupu. 
5) Vyhledávání zdrojů v databázích. 
6) Základní deskriptivní statistiky a grafy.
7) Kvantitativní a kvalitativní přístup – podobnosti, rozdíly, smíšený typ výzkumu, vhodnost využití kvalitativního a kvalitativního přístupu.
8) Typy kvalitativních designů.
9) Hypotézy a výzkumné otázky – vč. vlastností hypotéz, formulace hypotéz (nulová, alternativní, jednostranná, oboustranná, o korelaci i o rozdílu).
10) Reprezentativita a výběr vzorku, populace, pojetí reprezentativnosti v kvantitativně a v kvalitativně orientovaném výzkumu, co je náhodnost, mortalita, malé a velké vzorky. 
11) Pravděpodobnostní i nepravděpodobnostní metody výběru vzorku.
12) Klinické a testové metody – dělení a vlastnosti, pozorování, rozhovor, ohniskové skupiny. 
13) Testové metody (dotazníky, škály, výkonové testy), výhody a nevýhody dotazníků, tvorba a typy položek, chyby v konstrukci.
14) Kritéria kvality testových metod – validita. 
15) Kritéria kvality testových metod – reliabilita a standardizace, chyby měření.

Okruh ZM2:[editovat]

1) Validita provedení výzkumu v kvantitativním a kvalitativním pojetí, zdroje ohrožení validity, systematická a nesystematická chyba. 
2) Nežádoucí proměnné a zdroje zkreslení a možnosti jejich kontroly.
3) Plánování výzkumu a výzkumný design – typy designů, ideový a technický plán výzkumu. 
4) Kritéria pro určování kauzality a základní charakteristiky experimentu.
5) Designy postavené na deskripci (orientační výzkum, observační, etnografické, diferenciační, epidemiologické studie, dotazníková šetření). 
6) Časové aspekty ve výzkumu – průřezové a longitudinální vývojové studie (a jejich varianty), efekt kohorty a mezigenerační efekt.
7) Princip korelace, bodový graf a regresní přímka, typy korelací a korelační koeficient.
8) Korelace a kauzalita, možné chyby v interpretacích korelací, designy postavené na korelacích, vyjmenování složitějších designů postavených na korelacích.
9) Kvaziexperimentální designy, rozdíl oproti experimentálním, typy designů (neekvivalentní skupiny, časové série).
10) Jednoduché experimentální a pre-experimentální designy, schémata (N, R, O, X), pretest-posttest apod., Solomonův experiment.
11) Experimentální designy, mezisubjektový a vnitrosubjektový design (výhody a nevýhody), metody kontroly některých nežádoucích vlivů (znáhodňování, vyvažování pořadí podmínek).
12) Faktoriální experimentální designy, hlavní efekty a interakce, grafické znázornění výsledků. 
13) Literatura a publikování, typy publikací, recenzní řízení, citační indexy, IF, na co si dát při psaní článků a tvorbě grafů či tabulek pozor.